1396/02/01 14:35
جاري شدن رودخانه هاي فصلي ميلاجرد به بركت بارشهاي بهاري
به دلیل بارشهای خوب بهاری دراکثر رودخانه های بخش میلاجرد ازجمله قره چای،قوره چای وبیوگ آرخ وقناتهای محمدآباد آب جاری شدوموجب خوشحالی کشاورزان ومردم منطقه گردید.


 

 

قوره چای میلاجرد

 

قوره چای میلاجرد

 

قوره چای میلاجرد

 

 

قوره چای میلاجرد

 

قوره چای میلاجرد

 

قوره چای میلاجرد

 

 

*****************

قره چای پل قدیمی میلاجرد

 

 

 

قره چای میلاجرد

 

قره چای میلاجرد

 

*******************

بیوگ آرخ میلاجرد

 

 

بیوگ آرخ میلاجرد

 

 

 

بیوگ آرخ میلاجرد

 

بیوگ آرخ میلاجرد

 

بیوگ آرخ میلاجرد

 

بیوگ آرخ میلاجرد

 

 

 

 

بیوگ آرخ میلاجرد

 

بیوگ آرخ میلاجرد


بیوگ آرخ میلاجرد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved